0,00 zł

Polska XVII wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura [egz. z księgozbioru Jerzego Łojka]

90,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Pod red Jana Tazbira

WYDANIE


Warszawa 1969

Wiedza Powszechna

s. 440, ilustr. 39, piecz. z ekslibrisem Jerzego Łojka na s. przedtyt., nieliczne podkreślenia w tekście

pł., obwol., niew. naddarcia brzegów obwol., 20 cm.

SERIA


Konfrontacje Historyczne

KOMENTARZ


Treść:

I. MIĘDZYNARODOWE POŁOŻENIE RZECZYPOSPOLITEJ (Z.Wójcik)
1. Zasadnicze elementy sytuacji międzynarodowej 2. Początek wojen polsko-szwedzkich i interwencja w Moskwie 3. W okresie wojny trzydziestoletniej 4. Powstanie ukraińskie i druga wojna północna 5. Wojna na wschodzie i załamanie się pozycji Rzeczypospolitej

II. PROBLEMY DYSKUSYJNE
1. Ocena pierwszej połowy XVII wieku 2. Zagadnienie wojen polsko-moskiewskich 3. Sytuacja międzynarodowa Rzeczypospolitej a absolutyzm 4. Protestantyzm a Polska 5. Czy dylemat turecki?

III. USTRÓJ POLITYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ (H. Olszewski)
1. Uwagi ogólne 2. Cechy polskiego ustroju politycznego 3. Władza królewska 4. Uprawnienia sejmu 5. Prawa na straży wolności szlacheckich 6. Liberum veto 7. Miejsce i rola senatu 8. Władza wykonawcza 9. Rządy sejmików 10. Zasadnicze cechy ustroju

IV. PROBLEMY GOSPODARCZE (A. Mączak)
1. Uwagi wstępne 2. Gospodarka rolna 3. Zaludnienie i struktura społeczna 4. Miejsce Polski w gospodarce europejskiej 5. Stosunki rynkowe 6. Miasta i rzemiosło 7. Pieniądz i finanse 8. Bogactwo i nędza Rzeczypospolitej

V. SPOŁECZEŃSTWO (J. Maciszewski)
1. Integracja stanu szlacheckiego 2. Procesy integracyjne wśród mieszczan i chłopów 3. Socjalne rozwarstwienie ludności 4. Uwagi końcowe

VI. WOJSKO (J. Wimmer)
1. Uwagi wstępne 2. Rodzaje sił zbrojnych 3. Wysiłek mobilizacyjny 4. Wysiłek finansowy na cele wojenne 5. Organizacja wewnętrzna wojska 6. Poszczególne formacje 7. Narodowościowy i społeczny skład armii

VII. PROBLEMY WYZNANIOWE (J. Tazbir)
1. Uwagi wstępne 2. Propaganda polskiej kontrreformacji 3. Koniec współistnienia wyznań 4. Odwrót tendencji laickich 5. Polonizacja katolicyzmu 6. Kościół powszechny a Polska

VIII. SARMATYZM — IDEOLOGIA i STYL ŻYCIA (S. Cynarski)
1. Powstanie mitu sarmackiego i jego analogie 2. Rozwój mitu sarmackiego w pierwszej połowie XVII wieku 3. Sarmackie hasła ekspansji 4. Niechęć do cudzoziemszczyzny i tradycjonalizm 5. Elementy mesjanizmu 6. Sarmackie ideały 7. Sarmata-ziemianin 8. Polityczna treść sarmatyzmu 9. Sarmatyzm w drugiej połowie XVII wieku

IX. KULTURA ARTYSTYCZNA (W. Tomkiewicz)
1. Rzym ogniskiem baroku 2. Sztuka sakralna 3. Kultura artystyczna pod opieką dworu królewskiego 4. Sztuka na usługach możnowładztwa i patrycjatu miejskiego 5. W okresie sarmatyzmu

X. ZARYS ROZWOJU LITERATURY BAROKOWEJ (C. Hernas)
1. Spór o epokę 2. Kierunki przemiany kulturowej 3. Kierunki i przemiany nowej poezji 4. Zakończenie.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk